شهرستان پیرانشهر با کدام یک از شهر های عراق هم مرز می باشد ؟؟

شهرستان پیرانشهر با کدام یک از شهر های عراق هم مرز می باشد ؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی