کدام جزیره در ایران فاقد سکونت است و مخصوص نظامی و صنعتی می باشد؟

کدام جزیره در ایران فاقد سکونت است و مخصوص نظامی و صنعتی می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی