ديكنز شاعر انگليسي و فلوبر فرانسوي و داستايوسكي شاعر معروف روسيه از چه سبك شعري پيروي مي كردند؟

ديكنز شاعر انگليسي و فلوبر فرانسوي و داستايوسكي شاعر معروف روسيه از چه سبك شعري پيروي مي كردند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی