محكم ترين استخوان بدن كدام قسمت است؟*ملكه*

محكم ترين استخوان بدن كدام قسمت است؟*ملكه*

تاکنون 6 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • استخوان ران پا (4 نفر)
  • استخوان ترقوه (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی