مخاطبان وصیت نامه امام (ره)چه کسانی هستند؟

مخاطبان وصیت نامه امام (ره)چه کسانی هستند؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ملت ایران (2 نفر)
  • مظلومان جهان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی