گل ...... ، تنها گلی است که با شروع شب شکفته و با طلوع آفتاب جمع می گردد.mina72

گل ...... ، تنها گلی است که با شروع شب شکفته و با طلوع آفتاب جمع می گردد.mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی