اگر در یک قضیه ی حملی جای موضوع و محمول را عوض کنیم ولی کیف قضیه را ثابت نگه داریم کدام حالت های زیر شکل میگیرند

اگر در یک قضیه ی حملی جای موضوع و محمول را عوض کنیم ولی کیف قضیه را ثابت نگه داریم کدام حالت های زیر شکل میگیرند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی