سلطان ورزش ها لقب کدام است؟

سلطان ورزش ها لقب کدام است؟

تاکنون 31 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بوکس!! (19 نفر)
  • کشتی!! (12 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی