........بولداگ سیاه در استرالیا می تواند با یک گاز انسان را از پا در ورد.

........بولداگ سیاه در استرالیا می تواند با یک گاز انسان را از پا در ورد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی