کدام گزینه در مورد اولین حرکت شطرنج درست است؟

کدام گزینه در مورد اولین حرکت شطرنج درست است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی