اولین مردمانی که شیشه را کشف کردند و از آن برای منازل استفاده کردند ... بودند.mina72

اولین مردمانی که شیشه را کشف کردند و از آن برای منازل استفاده کردند ... بودند.mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی