اولین انتشار اسکناس ایران از فعالیت های این شهر بود؟

اولین انتشار اسکناس ایران از فعالیت های این شهر بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی