23 دی ماه 1357 یادآور چه واقعه ای است؟

23 دی ماه 1357 یادآور چه واقعه ای است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • جمعه سیاه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی