بيشترين گناه را در روز قيامت آن مردمي دارند که بيشتر سخنان بيهوده مي گويند

بيشترين گناه را در روز قيامت آن مردمي دارند که بيشتر سخنان بيهوده مي گويند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی