تنها قاره ای که آتشفشان فعال ندارد؟.

تنها قاره ای که آتشفشان فعال ندارد؟.

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • استرالیا (7 نفر)
  • اروپا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی