گرمترين نقطه جهان در--- با 75درجه گرما است.جواد2519

گرمترين نقطه جهان در--- با 75درجه گرما است.جواد2519

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی