چه کسی در سال 1946جایزه ی نوبل ادبیات را از ان خودت کرد

چه کسی در سال 1946جایزه ی نوبل ادبیات را از ان خودت کرد

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی