جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد.این شعر از کیست؟

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد.این شعر از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی