بیشترین دستمزد بازیگری را ........ شوارزینگر برای بازی در فیلم نابودگر 2 دریافت کرد

بیشترین دستمزد بازیگری را ........ شوارزینگر برای بازی در فیلم نابودگر 2 دریافت کرد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی