نام پدر جومونگ در فیلم افسانه جومونگ چه بود؟

نام پدر جومونگ در فیلم افسانه جومونگ چه بود؟

تاکنون 79 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • موپالمو (64 نفر)
  • گوموآ (15 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی