در بازنگري قانون اساسي، چه چيزي از شرايط رهبري حذف شد؟

در بازنگري قانون اساسي، چه چيزي از شرايط رهبري حذف شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی