اصطلاح*جگرش زخم خورده*در ورزش کشتی به چه معناست؟

اصطلاح*جگرش زخم خورده*در ورزش کشتی به چه معناست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی