مراچشمیست خون افشان زچشم ان کمان ابرو جهان بس ......... خواهد دید از ان چشم واز ان ابرو؟

مراچشمیست خون افشان زچشم ان کمان ابرو جهان بس ......... خواهد دید از ان چشم واز ان ابرو؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی