شعر را کامل کنید: هستی به دلم به دل که نه در جانی در جان منی و در .... میمانی.(سامان اندی)

شعر را کامل کنید: هستی به دلم به دل که نه در جانی در جان منی و در .... میمانی.(سامان اندی)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی