کدام مقاوم ترین موجودات در برابر گرسنگی هستند آنها میتوانند یک ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند ؟

کدام مقاوم ترین موجودات در برابر گرسنگی هستند آنها میتوانند یک ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سوسک ها (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی