مردی بازنی در خیابان راه می رفت یکی سوال کرد نسبت شما چیست؟مرد گفت : مادر شوهر این زن ، با مادر زن من ، دختر و مادر

مردی بازنی در خیابان راه می رفت یکی سوال کرد نسبت شما چیست؟مرد گفت : مادر شوهر این زن ، با مادر زن من ، دختر و مادر

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی