سلام.....آهنگ \\"چراقطع کردی\\" مال کدوم خوانندس؟مقداری از متن آهنگ:الو چرا قطع کردی؟؟چرا دوباره قهر کردی؟{متیو}

سلام.....آهنگ \\"چراقطع کردی\\" مال کدوم خوانندس؟مقداری از متن آهنگ:الو چرا قطع کردی؟؟چرا دوباره قهر کردی؟{متیو}

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی