در ساخت برج ایفل..... میلیون پیچ و مهره به کار رفته است.

در ساخت برج ایفل..... میلیون پیچ و مهره به کار رفته است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی