به تغیرات پی در پی و منظمی گفته می شود که از زمان انعقاد نطفه تا هنگام مرگ اتفاق می افتد؟

به تغیرات پی در پی و منظمی گفته می شود که از زمان انعقاد نطفه تا هنگام مرگ اتفاق می افتد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی