نخستین بانک در کجا تاسیس شد؟

نخستین بانک در کجا تاسیس شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی