جانشین طغرل در سلسله سلجوقی که بود؟

جانشین طغرل در سلسله سلجوقی که بود؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سلطان مسعود (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی