خشکیهای زمین وسعت ..................... از آبها دارند.

خشکیهای زمین وسعت ..................... از آبها دارند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی