در زمان ورود سربازان امریکایی به طبس گه منجر به از بین رفتن عده ای و فرار بقیه شد طبس جزو کدام استان کشور بود

در زمان ورود سربازان امریکایی به طبس گه منجر به از بین رفتن عده ای و فرار بقیه شد طبس جزو کدام استان کشور بود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی