....................و....................تنها حیواناتی هستند که بدون برگشتن به عقب ، می توانند پشت سرشان را ببینند.

....................و....................تنها حیواناتی هستند که بدون برگشتن به عقب ، می توانند پشت سرشان را ببینند.

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی