سه پنج تا به اضافه ی دو هفده تا به اضافه ی سه بیست تا، چند می شود؟

سه پنج تا به اضافه ی دو هفده تا به اضافه ی سه بیست تا، چند می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی