این شعر از کیست شکفته شد گل حمراو گشت بلبل مست صلای سرخوشی ای صوفیان باده پراست

این شعر از کیست شکفته شد گل حمراو گشت بلبل مست صلای سرخوشی ای صوفیان باده پراست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی