بیت شعر / جان من سنگ دلی دل به تو دادن غلط است از کدوم شاعره

بیت شعر / جان من سنگ دلی دل به تو دادن غلط است از کدوم شاعره

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی