امام صادق (ع) درموردکدام خوردنی فرموده اند .بوی بد دهان را از بین میبرد وبدن را نیروبخش میسازد؟

امام صادق (ع) درموردکدام خوردنی فرموده اند .بوی بد دهان را از بین میبرد وبدن را نیروبخش میسازد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی