این حدیث از کدام معصوم میباشد؟( بدزباني قدر و منزلت را لکه دار مي کند و برادري را از بين مي برد)

این حدیث از کدام معصوم میباشد؟( بدزباني قدر و منزلت را لکه دار مي کند و برادري را از بين مي برد)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی