این سخن از کدام بزرگوار است؟انسان همواره به اندیشه نیرو می گیرد ور ازکونگ فوجزاین نیست.

این سخن از کدام بزرگوار است؟انسان همواره به اندیشه نیرو می گیرد ور ازکونگ فوجزاین نیست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی