املای کدام کلمه باتوجه به معنی درست است؟

املای کدام کلمه باتوجه به معنی درست است؟

تاکنون 24 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • غبض:دربندکردن (20 نفر)
  • اواید:درامدها (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی