آمپر جز اندازه گیری های کدام گزینه زیر است؟

آمپر جز اندازه گیری های کدام گزینه زیر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی