نام تنها سوره ای از قرآن که یک کسره دارد، چیست؟

نام تنها سوره ای از قرآن که یک کسره دارد، چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی