کدام سوره قران را سه بار بخوانی ثواب یک ختم قران را دارد .

کدام سوره قران را سه بار بخوانی ثواب یک ختم قران را دارد .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی