روستای سنگ کر در کدام شهر و استان و جزو کدام طایفه است

روستای سنگ کر در کدام شهر و استان و جزو کدام طایفه است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی