پسته درختی نخستین بار در کدام نواحی کشت میشد؟ (skyfall)

پسته درختی نخستین بار در کدام نواحی کشت میشد؟ (skyfall)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی