در کدامیک از ورزشهای زیر مدت زمان پرواز در هوا عامل مهمی در کیفیت اجرای مهارت ها می باشد؟

در کدامیک از ورزشهای زیر مدت زمان پرواز در هوا عامل مهمی در کیفیت اجرای مهارت ها می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی