اعصابی كه از مغز و نخاع منشعب شده و ارتباط آن را با بخش های مختلف بدن برقرار می كند دستگاه عصبی ........نام دارد.

اعصابی كه از مغز و نخاع منشعب شده و ارتباط آن را با بخش های مختلف بدن برقرار می كند دستگاه عصبی ........نام دارد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی