ظریف ترین و دقیق ترین خطوط پیوسته را به کمک کدام ابزار می توان ترسیم کرد؟

ظریف ترین و دقیق ترین خطوط پیوسته را به کمک کدام ابزار می توان ترسیم کرد؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • قلم مو (4 نفر)
  • قلم فلزی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی