اگر کبد انسان از کار بیافتد بعد از.....ساعت فرد می میرد.

اگر کبد انسان از کار بیافتد بعد از.....ساعت فرد می میرد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی